Gemiadamları Sınavları Merkezi (GASM), 30.01.1997 tarih ve 22893 Sayılı Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Gemiadamları Sınavları Merkezi başlıklı Dördüncü Kısım 28. maddesine göre hizmet vermeye başlamıştır.

En son GASM Komisyonu 05/10/2012 tarih ve 1141 sayılı Bakanlık Olur’u ile oluşturularak hizmete başlamıştır.

GASM, GASM Başkanı tarafından yönetilir.
GASM Başkanı; GASM Komisyonu üyeleri arasından veya dışından Bakan tarafından belirlenir.
GASM Komisyonu; Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile İdare, Milli Eğitim Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile İdarenin belirleyeceği diğer kurum ve kuruluşlardan bir yıl süreli olarak seçilen kişilerden olmak üzere GASM Başkanı
dahil en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşur. Hangi kurumlardan ve kaç temsilci alınacağı İdare tarafından belirlenir.
GASM Başkanının ve Komisyon üyelerinin görev süresi bir yıldır.
Görev süresi dolanlar yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar göreve devam ederler.
Bakan gerekli gördüğü hallerde GASM Başkanı ve Komisyon üyelerini yeniden belirleyebilir, değiştirebilir.
GASM Komisyonu, yılda en az dört kez toplanır. Müsteşar uygun gördüğü hal ve zamanlarda GASM Komisyonunu toplantıya çağırabilir. Müsteşarın çağrısı veya katılımı ile yapılan toplantılarda komisyona Müsteşar veya onun adına bir Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

a) GÖREV

GASM, Zabitan sınıfı gemiadamlarının yeterlilik yükseltme, GMDSS, Genel İngilizce, Kılavuz Kaptan yeterlilik ve tayfa sınavlarını yapmakla görevlidir.

b) YETKİ

GASM görevlerini aşağıda belirtilen mevzuata göre yürütmektedir.
Uluslararası Denizcilik Mevzuatı
Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) tarafından yürürlüğe sokulan ve Ülkemizin taraf olduğu konvansiyonlar (STCW)
Ulusal Denizcilik Mevzuatı
a) Gemiadamları Yönetmeliği,
b) Eğitim ve Sınav Yönergesi,
c) Kılavuz Kaptanların Yeterlilikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik,
d) Telsiz Operatör Yeterlilikleri ve Sınav Yönetmeliği

c) SORUMLULUKLAR
GASM Başkanı, GASM Komisyonu ve personeli;

a) GASM’ın işleyişi ile ilgili kararlar almak, GASM’ın işleyişini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek,
b) GASM ile İdare arasında eşgüdümü sağlamak, İdareye üçer aylık dönemlerle GASM faaliyetleri hakkında rapor vermek,
c) GASM sınav alt komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak,
d) GASM soru hazırlama çalışmalarını yürütmek, soruların güvenli bir şekilde korunmasını ve depolanmasını sağlamak,
e) Sınavların güvenli, adaletli ve tarafsız bir şekilde maksadına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
f) GASM sınavlarının bu Yönetmelik ve ilgili Yönergelerin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
g) Sınavlarda sorulacak soruların ve konuların uluslararası kural ve uygulamalara ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen müfredata uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, soru bankaları oluşturmak, onları güncellemek, değiştirmek ve güvenli birşekilde depolanmasını ve korunmasını sağlamak,
h) GASM yayınlarının yapılmasını sağlamak,
ı) GASM ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
i) Yazılı sınavlarda gözetmenlik yapmak,
j) Sınav sonuçlarını değerlendirmek onaylamak,
k) Sözlü ve uygulamalı sınavları gerçekleştirmek,
l) Sınavlara yapılan itirazları değerlendirmek, neticelendirmek ve cevap vermek,
m) Başarı belgelerini yayınlamak ve limanlara dağıtımını sağlamak, hususlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne karşı sorumludur.

TEŞKİLAT YAPISI

Birim Adı

Gemiadamları Sınav Merkezi (GASM)

Bağlı Olduğu Birim

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Bağlı Olan Birimler:

a) GASM Komisyonu,
b) GASM Komisyonu Başkanı,
c) GASM Soru Hazırlama Alt Komisyonları,
d) GASM Sınav Alt Komisyonları,
e) GASM Yayın Birimi,
f) GASM İşlemler Birimi,
g) Sınav Şubeleri.

GASM Merkezi

Telefon No: 0 212 2586090
Faks No: 0 212 2586080
Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No:10 Kat:4 PK. 34433 Salıpazarı – Beyoğlu / İSTANBUL

Şubeleri:

1) İstanbul Sınav Merkezi
2) Ankara Sınav Merkezi
3) Antalya Sınav Merkezi
4) Bodrum Sınav Merkezi
5) Çanakkale Sınav Merkezi
6) İzmir Sınav Merkezi
7) İskenderun Sınav Merkezi
8) Kocaeli Sınav Merkezi
9) Marmaris Sınav Merkezi
10) Trabzon Sınav Merkezi